Profesjonalny montaż, serwis i doradztwo w zakresie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa

F-GAZY, REJESTRACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I KLIMATYZACYJNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej nakłada obowiązek rejestracji m.in. urządzeń chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości od 3 kg (czynniki chłodnicze R404a, R407c, R410a i inne). Rejestracji należy dokonać na na stronie www.cro.ichp.pl do 14 marca 2016r. Powyższe urządzenia objęte są obowiązkiem dokonania kontroli szczelności minimum raz na 12 miesięcy przez uprawnione do tego firmy. Od 1 stycznia 2017 roku ilości czynnika będzie przeliczana na ekwiwalent CO2 i obejmą urządzenia z zawartością substancji powyżej 5 ton eq CO2 (tabela na końcu). Operatorzy mogą dokonać rejestracji na w/w stronie internetowej. Prosimy przed rejestracją zapoznać się z dokumentem „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu opracowała listę najczęściej zadawanych pytania (FAQ) dotyczących Centralnego Rejestru Operatorów ( CRO) I FAQ Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO):

1.Jakich urządzeń dotyczy obowiązek zakładania kart w Centralnym Rejestrze Operatora?

Karty urządzeń mamy obowiązek założyć tylko dla urządzeń stacjonarnym napełnionych 3 kg i więcej substancją zubażającą warstwę ozonową (w przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła SZWO = CFC, HCFC - także zawarte w mieszaninach) albo fluorowanym gazem cieplarnianym (F-gazem =HFC, PFC lub mieszaniny zawierające te substancje). Obowiązek zakładania karty dotyczy także urządzeń hermetycznie zamkniętych od 3 kg napełnienia SZWO lub F-gazem, przy czym w przypadku mieszanin zawierających SZWO limit 3 kg dotyczy wyłącznie SZWO, a w przypadku mieszanin będących F-gazami - całej mieszaniny.

2.Kto jest odpowiedzialny za założenie karty urządzenia w Centralnym Rejestrze
Operator?

Osobą odpowiedzialną za założenie karty urządzenia jest operator, czyli osoba fizyczna lub prawna sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia. Zazwyczaj jest to podmiot eksploatujący urządzenie, właściciel urządzenia lub administrator obiektu, w którym znajduje się urządzenie.

3. Czy aby założyć kartę urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów należy posiadać
certyfikat ?

NIE. Do założenia kart urządzeń administrator konta operatora lub wyznaczona przez niego „osoba kontaktowa” nie musi posiadać certyfikatu.

4. Do kiedy istnieje obowiązek założenia kart urządzeń w CRO?

Obowiązek założenia kart urządzeń już eksploatowanych w CRO istnieje do dnia 14 marca 2016 roku.

5. Czy mogę upoważnić osobę trzecią do założenia za mnie kart urządzeń w CRO?

TAK, można nadać takie pełnomocnictwo. Taka osoba staję się wówczas Administratorem konta operatora. Funkcję Administratora może pełnić tylko jedna, wskazana w pełnomocnictwie osoba. Nie musi być pracownikiem firmy Operatora.

6. Czy mogę upoważnić serwisanta do założenia kart urządzeń w CRO?

TAK, patrz pytanie wyżej.

7. Czy mogę zlecić swoim pracownikom założenie kart urządzeń w CRO?

TAK. Administrator konta operatora musi wtedy dodać taką osobę w CRO. Taki pracownik staję się wówczas osobą kontaktową konta operatora. Liczba osób kontaktowych wskazanych w CRO może być nieograniczona. Można dowolnie dodawać, blokować i usuwać wymienione osoby. Osoba kontaktowa musi być pracownikiem firmy operatora.

8. Jak często należy przeprowadzać kontrolę szczelności w urządzeniach?

Zgodnie z przepisami Ustawy z 15 maja 2015 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 25 czerwca2015 poz 881) kontroli szczelności nie musimy przeprowadzać dla urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości poniżej 3 kg oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości mniejszej niż 6 kg, z hermetycznie zamkniętymi systemami. Harmonogram:
•3 kg lub więcej: kontrola raz na 12 miesięcy nie dotyczy oznaczonych urządzeń hermetycznie zamkniętych zawierających poniżej 6 kg (raz na 24 miesiące w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
•30 kg lub więcej: kontrola raz na 6 miesięcy (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 12 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków);
•300 kg lub więcej: kontrola raz na 3 miesiące (w przypadku fluorowanych gazów cieplarnianych raz na 6 miesięcy w przypadku zainstalowania stałego systemu wykrywania wycieków - dla urządzeń z tego przedziału zawierających fluorowane gazy cieplarniane instalacja takiego systemu jest obowiązkowa!). Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych
gazów cieplarnianych.

9. W jaki sposób dokonać założenia karty dla urządzenia z kilkoma obiegami
chłodniczymi?

W urządzeniach z kilkoma obiegami należy tworzyć karty urządzenia dla każdego układu osobno jeżeli jego napełnienie wynosi 3 kg lub więcej.

10. Kto może dokonać wpisu czynności do danej karty urządzenia ?

Wpisów czynności do karty może dokonać osoba, która posiada certyfikat Fgazowy w obecności operatora (administratora lub osoby kontaktowej).

11. Czy można serwisować urządzenie, które nie ma założonej karty w CRO?

TAK. Serwisant może obsługiwać takie urządzenie bez odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność za brak karty ponosi operator, na którym spoczywa konieczność założenia karty.

12. Na kim spoczywa odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty
urządzenia?

Odpowiedzialność za prawdziwość wpisu czynności do karty urządzenia w CRO spoczywa na serwisancie.

13. Dla jakiego rodzaju czynności jest obowiązek wpisu do karty urządzenia ?

Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrolę szczelności.

14. Czy można edytować lub usuwać dokonanego wpisu ?

NIE. Wpisu do Kart nie można zmieniać ani usuwać, można natomiast dokonać następnego wpisu korygującego.

15. Czy jest obowiązek wpisu czynności dokonanych przed założeniem karty dla
danego urządzenia?

NIE. Nie można dokonać wpisu czynności wstecznych, gdyż w momencie wpisu czynność automatycznie zapisuję się z datą bieżącą.

16. Ile czasu mam na założenie karty dla nowego urządzenia ?

Na założenie karty dla nowego urządzenia jest przeznaczone 10 dni od dnia jego instalacji.

17. Ile czasu mam na wpis do karty po wykonanej czynności ?

Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni.

18. Jakie instytucje mają wgląd do założonych kart urządzeń?

Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli.

19. Czy kartę należy drukować?

Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku pdf i przechowywana w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ. Poniżej przelicznik wskazujący graniczne wartości wyrażone w kg czynnika
chłodniczego przeliczonych z ekwiwalent CO2

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!